Kural ve Koşullar TNT Turkey

“Biz daima hakikat arayan ve buldukça, bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret eden adamlarız” diyerek gerçeği kabul etmek ve söylemek güç olsa da bundan kaçınılmayacağını dile getirmiştir. Tarih araştırmalarında dikkat edilecek hususları sayarken, “Her şeyden evvel kendinizin dikkat ve itina ile seçeceğiniz vesikalara dayanınız. Bu vesikalar üzerinde yapacağınız tetkiklerde her şeyden ve herkesten evvel kendi inisiyatifinizi ve millî süzgecinizi kullanınız” sözleriyle Türk tarihinin Türk ilim adamları tarafından araştırılmasını istemektedir. Atatürk’ün başlatmış olduğu Türk tarihi çalışmaları, kurduğu araştırma müesseseleri ve bunlara sağladığı maddî ve mânevî imkânlarla bugün de devam etmekte ve Türk tarihi bir bütün olarak araştırılıp dünya ilim âlemine sunulmaktadır. 1934’te Osmanlıca’dan Türkçe’ye Söz Karşılıkları Tarama Dergisi adıyla iki ciltlik bir sözlük yayımlandı. Bu eserde Türkiye Türkçesi’nden ve Anadolu ağızlarından sözler yanında belli başlı Türk diyalektlerinden alınma sözler de yer almıştı. Eser çıktıktan hemen sonra dilde büyük bir karışıklık başladı. Çünkü Tarama Dergisi’nde Osmanlıca sözlere birçok karşılık verilmişti. Yazarlar ise bir kavram için kendi tercihlerine göre ayrı ayrı karşılıkları seçiyordu. Dilin bir çıkmaza girdiğini kabul eden Atatürk dilin bu çıkmazdan kurtarılması gerektiği ve bunun aşırılıktan kaçınmakla mümkün olduğu kanaatine varmıştı (Atay, s. 447).

ALİM IŞIK (Kütahya) – Beraber gönderelim SayınBakanım, oraya ilave edelim, milletvekilleri de olsun. ALİM IŞIK (Kütahya) – Beraber gönderelim Sayın Bakan.Oraya ilave edelim, milletvekilleri de olsun. 696 sıra sayılı Kanun Teklifi’ningörüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük MilletMeclisinin 84’üncü Birleşiminin Al-tıncı Oturumunu açıyorum. Alınan karargereğince sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı veTeklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz. BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, TürkiyeBüyük Millet Meclisinin 84’üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum. Alınan karar gereğince sözlü soru önergelerini görüşmüyor vegündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler”kısmına geçiyoruz. Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonrakomisyon sıralarında yerlerini alacaklardır\. Heyecan verici slot oyunlarında oyna ve gerçek paralar kazan lord casino giriş adresi\. BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin84’üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum. İşte Zübük… Tekrar, huzurunuzda rahmetliAziz Nesin’e şükranlarımı sunuyorum. O büyük oyuncu Kemal Sunal’a da bu lafatmalar üzerine tekrar şükranlarımı sunuyorum.

  • Kumarhane işletilmesi sonucunda sağlanan kazanç, işletmenin malikinin hukuki niteliğine göre gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur.
  • İşte, AK PARTİ hükûmetleri, sekiz yıldır,yargının altyapısına yönelik büyük yatırımlar yapıyor; Türkiye Büyük MilletMeclisinde de muhalefetin katkısıyla âdeta mevzuatını yeniliyor.
  • Aksi hâldehalkın sesini kesiyorsunuz, yavaş yavaş kapanıyorlar.

Yine, tasarı ile Danıştayabilgi işlem merkezi müdürlüğü kurulmaktadır. Tasarı ile Medeni Kanun’un181’inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmekte, Anayasa Mahkemesinin iptalkararıyla doğacak boşluğun giderilmesi hedeflenmektedir. Zina, hayata kast, pekkötü davranış, haysiyetsiz yaşam sürme gibi sebeplerden biriyle açılan boşanmadavası devam ederken davacının ölümü hâlinde kusurlu eşin mirasçı olması gibihaksız ve adaletsiz sonuçların önlenmesi bakımından davaya devam edilmesininönü açılmaktadır. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım;görüşmekte olduğumuz tasarıyla ilgili olarak Adalet Komisyonumuz, Yargıtay,Danıştay, Türkiye Barolar Birliği gibi kurumların görüşüne baş-vurmuştur. Bukurumlarımız genel itibarıyla tasarıya olumlu baktıklarını ancak birkaç konudave mad-dede tasarıya itirazları olduğunu ifade etmişlerdir. Tasarının komisyongörüşmeleri sırasında gerek ilgili kurumların görüşleri ve gerekse muhalefetpartilerimizin değerli üyelerinin itirazlarından kabul görenler tasarıprojesine pozitif şekilde aktarılmış ve madde metinleri bu doğrultuda yeni biryapı kazanmıştır. Sağlanan bu katkı dışında kalan itirazlar komisyonçoğunluğunca kabul görmemiştir. CHP GRUBU ADINA HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – SayınBaşkan, değerli milletvekilleri; yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıylaHükûmet tarafından verilmiş olan tasarı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubuadına söz almış bulunuyorum.

Değerli arkadaşlarım, Osmanlı matbaayı yüz yıl sonra kullanmanınbedelini çok ağır ödedi. Sizin de bu gazete ve gazetecilere, basın özgürlüğünekarşı olan düşmanlığınızın, kitabın basılma-masının,daha basılmamış kitabı infaz etmeye kalkmanızın bedelini Türkiye çok ağırödeyecektir. Değerli milletvekilleri, bununla yetinmediniz, hazineden yandaşmedya oluşturdunuz, Hitler, Mussolini, Salazar, Franco’nun 19’uncu,20’nci yüzyılda yapamadığını siz maalesef 21’inci yüzyılda daha basılmamış, günyüzü görmemiş, baskıya dönüşmemiş olan bir kitap avı için ev bastınız, bürobastınız, matbaa bastınız, gazete yönetimlerini bastınız. “Bu Anayasadeğişikliği yetmez ama evet” diye manşet atanlara ve bunlara destek olan köşeyazarlarına da bunu ithaf ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin lehinde son söz AnkaraMilletvekili Sayın Yılmaz Ateş’e aittir. Bir kez dahayerel televizyon, yerel radyo ve yerel basının içinde olduğu sorunlarıdikkatlerinize sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, mutlaka, kurumların, verdiği ilanlarıgününde ödemesi lazım. Basının aleyhinde söz almak benim için bir terbiyesizliktir, ancakyerel basının sorunlarını da dile getirmek hepimizin görevidir. Tabii,Milliyetçi Hareket Partisinin getirdiği grup önerisi aleyhinde söz istedim,lehte bulamadığım için istedim; ama, yerel basınınsorunlarını da bir kez daha Meclisin kapandığı bugünlerde sizlere sunmak benimiçin bir görevdir.

Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. Serbest meslek kazancının tespiti için Gelir Vergisi Kanunu’nun 65 ve 66. Yukarıda da açıklandığı üzere, işyerinin kapatılması, idarenin gerçekleştirdiği idari işlemlerden olduğundan görevli mahkeme idare mahkemelerdir. Yetkili Mahkeme ise işlemi tesis eden idarenin bulunduğu yer idare mahkemesidir. Denetimler esnasında, mevzuata aykırılıklar tespit edilirse, işyerine bir defaya mahsus olmak üzere on beş günlük süre verilir. Bu süre içerisinde eksiklikler ve aykırılıklar giderilmezse, ruhsat yetkili idare tarafından iptal edilerek iş yeri kapatılır.

Son derece ayrıntılı düzenlemeler içeren idari yargı sürecinde hak kaybına uğranılmaması için, herhangi bir işlem yapılmadan önce “İdare Hukuku” alanında hizmet veren avukatlardan hukuki destek alınmasını tavsiye ederiz. Geçici olarak faaliyetten men edilen veya işyeri ruhsatı iptal edilen işyeri hakkında tesis edilen bu işlem hukuka aykırıysa, işyeri sahibinin haksız yere zarara uğratıldığından bahsedilebilir. Bu durumda işyeri sahibi, işyerinin hukuka aykırı şekilde kapatıldığı süre zarfındaki gelir kaybının ve varsa başkaca zararlarının tazminini isteyebilir. Keza, işyeri sahibi, işyerinin hukuka aykırı işlemlerle kapatılması nedeniyle manevi olarak zarara uğradıysa, bu zararın tazminini de dava konusu edebilir. Suçüstü halinde arama kararı alınmaksızın yapılan aramanın hukuka uygun olup olmadığı hususu ile arama neticesinde elde edilen delillerin ispat aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususları önem taşımaktadır. Fıkra (b) bendinde ‘‘mahkumiyet hükmünün gerekçesinde dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen deliller ayrıca ve açıkça’’ gösterilir denilmek suretiyle hukuka uygun yöntemlerle elde edilen diğer delillerin geçerliliğini koruyacağı benimsenmiştir. Maddesinde “Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tesbit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir…” ,“Adlî görev ve yetkiler” başlıklı Ek 6.

Boyutsal (hacimsel) ağırlık, TNT’nin ücret kartında veya tnt.com’da belirtilen hacimsel dönüşüm denklemine göre hesaplanır. “TNT Hesap Numarası” veya “TNT Hesabı” TNT tarafından müşteriye verilen, hesap hareketlerinin TNT sistemi tarafından özetlenmesini ve ödeme yapan tarafa uygun şekilde fatura düzenlenmesini sağlayan numarayı ifade eder. “Paket” Gönderen tarafından taşıma için TNT’ye sunulan ve TNT tarafından Gönderenden kabul edilen tek bir paket veya parçayı ifade eder. “Gelişmiş Sorumluluk Sigortası”TNT’nin yürürlükteki bir Konvansiyon veya yerel yasa uyarınca yükümlü olduğu durumlarda Gönderenin gereken ücreti ödediği Gönderiyle bağlantılı olarak TNT’nin azami yükümlülük tutarını oluşturan, uygunsa, Gönderen tarafından Konşimentoda belirtilen değeri ifade eder. “Gümrük Beyan Değeri” gümrükleme amacıyla gerekli olduğu şekilde, Gönderi içeriğinin satış fiyatını veya değişim maliyetini ifade eder. “Koşullar” tnt.com üzerinde zaman zaman güncellenen haliyle bu taşıma kural ve koşullarını ifade eder.

>
<